The Ensemble Theatre

  • Entertainment
3535 Main St.
Houston, TX 77002
(713) 807-4311