Hotel ZaZa - Houston Memorial City

9787 Katy Fwy.
Houston, TX 77024
(713) 860-4500